Rubriky
Nezařazené

Autoškoly – aktuální informace o cenách a procesu získání řidičského oprávnění

Řízení automobilu je jednou ze základních dovedností, která je v dnešní době vyžadována většinou zaměstnavatelů. Jedná se o komplexní dovednost, jež vyžaduje jednak pochopení pohonných systémů automobilu a zautomatizování jejich ovládání, jednak získání znalostí v oblasti pravidel silniční provozu.

Celou teoreticko-praktickou výuku nabízí obvykle soukromé subjekty označované jako autoškoly. Autoškola je ekonomickým subjektem poskytujícím konkrétní službu, jejímž výstupem je udělení řidičského oprávnění po splnění zákonem stanovených podmínek.

Koncept výuky v autoškole a její cíle

Autoškoly nabízí své výukové služby na základě podmínek pro získání řidičského oprávnění, které jsou stanoveny legislativně. Úkolem autoškoly je zajistit optimálními prostředky dostatečné výukové zázemí, aby byl žadatel o vydání řidičského oprávnění schopen splnit zákonné požadavky včetně závěrečného testování.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění

Žadatel o vydání řidičského oprávnění musí ze zákona splňovat následující podmínky:

 • dosáhnout minimálního požadovaného věku pro konkrétní typ vozidla (motorka, osobní automobil, nákladní automobil či souprava)
 • zdravotní způsobilost
 • nebyl mu udělen trest zákazu řízení motorových vozidel nebo není ve zkušební době takového trestu, a to jak na území České republiky, tak jiného státu
 • pro Českou republiku platí také podmínka trvalého pobytu nebo minimální doby souvislého prezenčního studia 6 měsíců, případně skutečnost, že žadatel není držitelem řidičského průkazu v jiném státě

Věkové podmínky pro získání řidičského oprávnění v jednotlivých kategoriích jsou závislé především na předpokládaných zkušenostech a také výkonu požadavcích na schopnost výkonu povolání. Standardně je rozeznáváno 6 základních skupin motorových vozidel, které mohou být dále členěny, podmínka splnění minimálního věku je následující:

 • skupina A – motocykly se dále člení na:
  • skupina AM – motorová vozidla do rychlosti 45 km/h (do této skupiny mohou patřit také elektrická kola nebo koloběžky bez omezení rychlosti), minimální věk je 15 let
  • skupina A1 – lehké motocykly a tříkolová motorová vozidla se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm, minimální věk 16 let
  • skupina A2 – motocykly s postranním vozíkem, minimální věk 18 let
  • skupina A – motocykly, tříkolová a čtyřkolová vozidla se speciálními vlastnostmi, minimální věk 24 let
 • skupina B – osobní automobily a jízdní soupravy:
  • skupina B – osobní automobily a vozidla sk. A1, A2, A a B1 za splnění dalších podmínek, minimální věk 18 let
  • skupina B1 – čtyřkolová motorová vozidla a vozidla určená k přepravě zboží, minimální věk 17 let
  • skupina B+E – jízdní soupravy (přívěsy), minimální věk 18 let a držení oprávnění typu B
 • skupina C – nákladní vozidla:
  • skupina C1 – nákladní motorová vozidla s výjimkou traktorů s připojeným návěsem, minimální věk 18 let a držení oprávnění typu B
  • skupina C1+E – jízdní soupravy s omezenou maximální hmotností, minimální věk 18 let a držení oprávnění typu B
  • skupina C – nákladní vozidla s neomezenou hmotností, minimální věk 21 let nebo 18 let s rozšířeným školením
  • skupina C+E – nákladní vozidla s návěsem, minimální věk 21 let nebo 18 let s průkazem profesní způsobilosti
 • skupina D – motorová vozidla pro dopravu většího počtu osob:
  • skupina D1 – max. 16 osob, minimální věk 21 let
  • skupina D1+E – vozidla D1 s návěsem, minimální věk 21 let
  • skupina D – autobusy a vozy veřejné dopravy, minimální věk od 24 let
  • skupina D+E – autobusy s návěsem, minimální věk 24 let nebo 23 let s průkazem profesní způsobilosti
 • skupina T – traktory, minimální věk 17 let

Běžné autoškoly jsou zpravidla vybaveny pouze pro zajišťování výuky na vozidlech skupin B, případně A. U náročnějších kategorií je nutné využívat nabídek speciálně orientovaných autoškol, které zpravidla fungují při konkrétním subjektu.

Předpokládaná doba výuky v autoškole

Celková doba výuky v jednom kurzu v autoškole závisí na dané skupině. Pokud se chystáte získat řidičské oprávnění skupiny A nebo B, měli byste se připravit na následující časovou náročnost:

 • motorová vozidla skupiny A:
  • teoretická výuka. 9 hodin, během nichž jsou probrány předpisy silničního provozu, ovládání a údržba vozidla, řízení a zásady bezpečnosti a zdravotnická příprava
  • praktická výuka: 13 hodin jízd + praktická údržba a zdravotnická příprava
 • motorová vozidla skupiny B:
  • teoretická výuka: 11 hodin se stejným rozvrhem jako u skupiny A s rozšířením o specifika automobilové dopravy
  • praktická výuka: 28 hodin jízd + praktická údržba a zdravotnická příprava

Výuka je členěná do 45 minutových vyučovacích hodin, přičemž u praktických jízd je možné za jeden den odjezdit maximálně 2 vyučovací hodiny. Termín pro splnění výukových povinností od podání přihlášky je 18 měsíců, obvykle se však doba pro získání řidičského oprávnění pohybuje zhruba v intervalu 6 měsíců od podání přihlášky podle vytížení autoškoly.

Zkrácení je možné při intenzivním výcviku, dovoluje-li to kapacita autoškoly, přičemž výuku lze zahájit také před dosažením minimálního zákonného věku, udělení řidičského oprávnění je možné ovšem dosáhnout až splnění této podmínky.

Průběh výuky a požadavky

Proces získání řidičského oprávnění vyžaduje provedení několika důležitých kroků a je zahájen podáním přihlášky k vybrané autoškole. Přihláška je podávána společně se zdravotním posudkem, který žadateli vystaví obvodní lékař. Některé autoškoly vyžadují předložení dalších formulářů, proto je dobré se před podáním přihlášky informovat u konkrétního poskytovatele, co vše je k tomuto úkonu potřeba.

Po podání přihlášky se obvykle začíná s teoretickou výukou, k níž se žadatel hlásí dle zvyklostí autoškoly, instruktoři také poskytnou žadateli potřebné materiály, mezi které patří učebnice, jež mívá elektronickou podobu s interaktivními testy pro procvičování. Současně se zahájením výuky obdrží žadatel průkaz, do nějž jsou absolvované hodiny teoretické i praktické výuky zaznamenávány.

Po skončení teoretické přípravy jsou realizovány jízdy pod vedením instruktora.

Většina autoškol upřednostňuje spojení dvou vyučovacích hodin praktických jízd do jedné dvouhodinovky, minimální počet daný zákonem je vždy v ceně kurzu, pokud si nejste jisti svými schopnostmi, můžete si před závěrečnými zkouškami (ale i po nich) připlatit za kondiční jízdy, které prohloubí vaše dovednosti.

Ukončení výuky a obdržení oprávnění

Po splnění předepsaného obsahu výuky je možné se přihlásit k závěrečné zkoušce, která se pro skupiny A a B skládá ze dvou částí:

 • teoretická zkouška z předpisů silničního provozu a zdravotnické přípravy
 • praktická zkouška na výcvikovém vozidle za přítomnosti instruktora a zkušebního komisaře pro příslušnou lokalitu

U motorových vozidel vyšších skupin je nutné pro získání řidičského oprávnění splnit také zkoušku z údržby a ovládání. Teoretická zkouška je obvykle realizována prostřednictvím interaktivního testu obsahujícího 25 otázek, na jehož splnění má žadatel 30 minut. Praktická část zkoušky se pak skládá (a je hodnocena) ze dvou fází:

 • kontrola vozidla před zahájením jízdy
 • řízení v běžném provozu, během nějž jsou ověřovány jednak znalosti předpisů a bezpečné jízdy, jednak schopnosti ovládání vozidla při jízdě, couvání nebo parkování

Zkoušku je možné realizovat po částech, tzn. pokud zvládnete teoretickou část, ale neprospějete v jízdách, můžete se přihlásit pouze k opakování druhé části a obráceně.

Výběr autoškoly

Přestože je výuka v autoškolách je rozvrhově velmi podobná, při výběru vhodného poskytovatele je důležité se orientovat nejen podle ceny, ale také podle nabídky a lokality. Lokalita umístění autoškoly definuje region a také úřední administrativu, pod kterou spadá.

Pokud plánujete jezdit ve větších městech s náročnějším provozem, je lepší vybírat autoškolu přímo v této lokalitě, je však nutné počítat s tím, že i závěrečné zkoušky budete plnit právě v tomto prostředí. Nejste-li si zcela jisti svými schopnostmi, vyberte si raději autoškolu v méně náročné lokalitě, nebo si připlaťte za kondiční jízdy.

Lokalita a cena kurzu

Obdobně jako v jiných oblastech, i u autoškol se ceny kurzů zvyšují s hustotou obyvatelstva, tedy s velikostí města, v němž subjekt provozuje svou činnost. Konkurence je ovšem ve větších městech veliká, proto také můžete narazit na výrazné slevy, a to nejen pro určité cílové skupiny (studenty), ale i sezónní podle kapacity a vytíženosti subjektu, velikosti flotily i časových možností instruktorů.

Standardně se cena kurzu v autoškole pohybuje mezi 6 000 -12 000 Kč při standardní délce, intenzivní zkrácené kurzy se mohou cenově vyšplhat až na 18 000 Kč. Jednotlivé kondiční jízdy pak dosahují ceny 300-600 Kč.

V celkové hodnotě kurzu jsou zahrnuty veškeré náklady, které žadatel vynaloží na základní výukové požadavky včetně poplatků za zkoušky, jimiž jsou splněny podmínky pro vydání řidičského oprávnění s výjimkou poplatků při podávání přihlášky. Při opakování některé části závěrečné zkoušky se cena navyšuje (praktická zkouška je obvykle dražší než teoretický test). Zpoplatněná bývá i neomluvená neúčast na zkouškách a s příplatkem se setkáte také pokud chcete zkoušku opakovat v nejbližším možném termínu.