Rubriky
Nezařazené

Bodový systém řidičů

Bodový systém řidičů je speciální preventivní opatření, jehož cílem je dosáhnout minimalizace výskytu dopravních přestupků a motivovat dodržování nejen zákonů, ale také bezpečných přístupů k řízení.

Bodový systém je platný od roku 2006 a od svého vydání postupně prochází úpravami, které jsou platné pro konkrétní období včetně specifik přestupků, které jsou bodovány trestními body a jejich výše.

Princip bodového systému

Bodový systém byl zaveden s cílem dosáhnout bezpečnějšího provozu na pozemních komunikací buď pohrůžkou nebo odebráním řidičského oprávnění osobám, které opakovaně způsobují přestupky, které mohou končit až dopravní nehodou.

Při spáchání některého z bodovaných přestupků se jeho hodnota automaticky připočítá. Hodnoty trestných bodů se dle charakteru přestupku pohybují mezi 2-7 body a jsou stále navyšovány. Odečtu bodů je možné dosáhnout pokud:

  • od posledního přestupku uběhne 12 měsíců, během nichž řidič žádný přestupek nespáchal – v takovém případě se odečtou 4 body
  • od posledního přestupku uběhnou 3 roky, během nichž řidič žádný přestupek nespáchal – všechny nasbírané body se vymažou
  • řidič absolvuje školu smyku – v takovém případě se odečtou 3 body, je však nutné splnit specifické podmínky pro přijetí do kurzu, a to konto trestných bodu nižší než 10, přičemž žádný z bodovaných přestupků není z kategorie těch 7bodových

Pokud řidič postupně dosáhne 12 trestných bodů, je mu automaticky odebráno řidičské oprávnění a minimálně po dobu 1 roku si nesmí zažádat o jeho vrácení. Během tohoto období není oprávněn řídit motorové vozidlo.

Oznámení o odebrání řidičského oprávnění zasílá místně příslušný úřad s výzvou o jeho odevzdání do 5 pracovních dnů. Proti rozhodnutí je možné se odvolat, nelze je však ignorovat, jelikož může být v takovém případě řidič poměrně přísně potrestán.

Vrácení řidičského průkazu při vybodování

Dosažení 12 bodů je označováno jako vybodování a spojeno s odebráním řidičského oprávnění. Po uplynutí stanovené lhůty – v běžném případě se jedná o 1 rok, v případě, že byl společně s rozhodnutím o odebrání řidičského vydán také zákaz řízení, může být lhůta delší.

Pro vrácení řidičského oprávnění je nutné splnit poměrně přísné podmínky – vedle opětovného složení zkoušek v autoškole se jedná také o dosažení vhodného výsledku v dopravního psychotestech.

Prominutí trestu či podání námitky proti vybodování

Proti rozhodnutí o odebrání řidičského oprávnění je možné podat námitku, není však možné žádat o prominutí trestu v polovině jeho trvání, jako je tomu při vydání zákazu řízení (ten je zpravidla možné vydat při závažném přestupku i přesto, že nedošlo k vybodování).

Podání námitky je výhodné v případě, že řidič spáchal více drobných přestupků, a také pro oddálení zahájen trastu – podáním námitky je přerušena 5denní lhůta pro odevzdání řidičského oprávnění, dokud není o námitce rozhodnuto. Po tuto dobu může řidič dále využívat řidičské oprávnění a řídit motorové vozidlo, pro které bylo vydáno.

Námitku je nutné podat během běžící lhůty pro odevzdání řidičského oprávnění, přičemž rozhodující je datum doručení (nikoliv odeslání, využijete-li poštovních služeb). Námitku je nutné podat proti vybodování, nikoliv proti rozhodnutí samotnému.

Pokud jsou námitky oprávněné, úřad je zpravidla zpracuje do 10 dnů, v opačném případě může být doba zpracování delší a umožní postiženému řidiči připravit se na odebrání řidičského oprávnění.

Rozpis bodovaných přestupků

Od roku 2020 platí zjednodušený bodový systém, který zároveň upravuje pokutu za přestupek a další aspekty. Začátkem roku 2022 by mělo dojít k další novelizaci, prozatím však platí následující hodnocení:

Přestupek Počet bodů
Překročení maximální povolené rychlosti v obci o 5-20 km nebo mimo obec o 10-30 km/h 2
Neoznačení překážky způsobené řidičem
Používání mobilního telefonu při řízení vozidla
Překročení maximální povolené rychlosti v obci o 20 km/h a mimo obec o 30 km/h a více 3
Jízda s přetíženým vozidlem
Řízení bez průkazu profesní způsobilosti, v případě, že je k danému vozu potřeba
Nezastavení před přechodem pro chodce, lze-li prokázat, že na něm stáli chodci se záměrem přecházet
Jízda bez použití předepsaných bezpečnostních prvků (bezpečnostní pásy, helma)
Jízda s přetíženým vozidlem
Překročení maximální povolené doby řízení vozidla či nedodržení předepsané délky povinné pauzy 4
Nedání přednosti v jízdě
Řízení motorového vozidla skupiny, pro kterou nemá řidič vydáno oprávnění
Jízda s dětskými pasažéry bez předepsaných bezpečnostních prcků (autosedačka, bezpečnostní pásy)
Ohrožení chodce na přechodu pro chodce
Maření výkonu úředního rozhodnutí
Ohrožení chodce mimo přechod pro chodce, nebo mimo pozemní komunikaci při otáčení či couvání 5
Nedodržení pokynů světelné signalizace (jízda na červenou)
Nezastavení v místě vodorovného nebo svislého označení značkou Stůj, dej přednost v jízdě!
Ohrožení ostatních účastníků silničního provozu při přejíždění mezi jízdními pruhy
Překročení maximální povolené rychlosti v obci o více než 40 km/h a mimo obec o více než 50 km/h
Řízení vozidla s nevyhovujícím nebo pro ostatní účastníky silničního provozu nebezpečným stavem
Řízení v nezpůsobilém stavu (pod vlivem alkoholu, omamných či návykových látek apod.) 7
Řízení s více než 0,3 promile alkoholu v krvi nebo po požití návykové látky
Odmítnutí podrobit se dechové nebo krevní zkoušce (s výjimkou závažných důvodů)
Neposkytnutí první pomocí
Ujetí od způsobené dopravní nehody
Způsobení dopravní nehody s následkem vážného zranění či smrti
Nedovolená jízda přes železniční přejezd (na červenou)
Nedovolené předjíždění
Otáčení, couvání či jízda v protisměru na dálnici
Řízení motorového vozidla při odebraném řidičském oprávnění

V případě, že vykonáte několik přestupků najednou, jsou vám automaticky odečteny body za všechny z nich, nikoliv pouze za ten nejzávažnější. Společně s udělením trestných bodů je řidiči vystavena také pokuta příkazem na místě dané výše, jež je pro každý přestupek stanovena samostatně, nicméně její výše je pevná a může být až zdvojnásobena v případě zaviněné dopravní nehody.

Jak zjistit aktuální stav počtu trestných bodů na řidičském oprávnění

Aktuální počet bodů na řidičáku je možné zjistit z Výpisu bodového hodnocení, který si lze nechat vystavit na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT nebo na místně příslušném úřadě s rozšířenou působností (registr řidičů) v místě bydliště.

Aktuálně lze získat také elektronický výpis, který je dostupný na Portálu veřejné zprávy. Elektronický Výpis bodového hodnocení je dostupný po vyplnění formuláře – zadáním základních údajů včetně čísla řidičského oprávnění a je dostupný výhradně pro majitele datových schránek.

Důsledky bodového systému v České republice

K odebrání řidičského oprávnění na základě vybodování dochází v České republice poměrně často (ročně se statistiky pohybují v tisících až desetitisících případů).

Nevýhodou tohoto systému je velmi rozdílný charakter řidičů, kteří se přestupků dopouštějí, pokud například vykoná řidič pouze několik malých přestupků ve velmi krátké době, může být potrestán stejně jako řidič, který vykonal tři závažné přestupky, nebo řidič, který se dopustil drobných přestupků v 5-7letém období, kdy se mu nepodařilo splnit podmínku beztrestných 12 měsíců.

Většina řidičů, kteří v důsledku vybodování přijdou o řidičský průkaz, tak zpravidla nejsou osoby s výrazně agresivní jízdou, nýbrž s velmi vysokou úrovní najetých kilometrů (často se jedná o řidiče z povolání, kteří se denně dostávají do náročných dopravních situací).

V případě řidičů profesionálů je proto sledování aktuálního stavu bodového hodnocení řidičského oprávnění a znalost systému pro jeho snížení velmi důležitou. Ideálním způsobem, jak dosáhnout rychlého odmazání bodů je škola smyku, kterou lze absolvovat jednou ročně a díky níž dojde k odečtení až tří bodu (což může být na přelomu roku ve velmi krátkém období).

Jak funguje škola smyku

Škola smyku je speciální kurz pro řidiče motorových vozidel, při němž se učí, jak předcházet a řešit náročnější situace, které vznikají při zhoršených podmínkách na silnici, jejichž důsledkem může být smyk.

Kurz se zpravidla skládá z teoretické a praktické části, při níž jsou vysvětleny aspekty vzniku smyku a následné řešení vhodným ovládáním vozidla včetně praktické ukázky, při níž si řidiči mohou správný postup vyzkoušet.

Nabídka škol smyku je obvykle rozdělena do různých programů, které mohou být pouze zájmové nebo přímo zaměřeny na získání potvrzení o absolvování, na jehož základě lze požádat o odečtení trestných bodů.

Na rozdíl od zájmového kurzu, který obvykle trvá přibližně 2 hodiny, kurz škola smyku s odpočtem bodů může být dlouhý až 7 hodin a je obvykle také dražší. Jeho prostřednictvím však řidiči získávají cenné zkušenosti, které jim pomáhají vyrovnat se s nečekanou ztrátou schopnosti ovládat vozidlo.

V současné době jsou v rámci kurzu využívány pokročilé technologie, které umožňují simulaci smyku v jakýchkoliv podmínkách, není tedy nutné čekat na nepříznivé počasí – školu smyku lze absolvovat v jakémkoliv ročním období, jsou-li splněny podmínky pro přihlášení.