Rubriky
Nezařazené

Dopravní značky

Dopravní značení a signalizace představují důležitou součást systému silničního provozu, která řidiče informuje o pravidlech, jaká při jízdě v dané lokalitě aplikovat.

Dopravní značky mají jednoznačný význam a jsou tvořeny převážně kombinací piktogramů a barevných polí, která umožňují rychle tento význam přečíst. Z tohoto důvodu jsou rozlišovány jednotlivé kategorie dopravních značek, jejich specifický vzhled řidiče ihned navede ke správnému manévru.

Dopravní značky v praxi slouží jako vizuální pomůcka, která může být v případě zvýšeného nebezpečí v konkrétním úseku doplněná dále světelnou a akustickou signalizací.

Rozdělení dopravních značek

Základní členění dopravních značek se odvíjí od jejich umístění. V tomto směru jsou tedy rozeznávány dvě základní kategorie, a to značky svislé a vodorovné. Svislé dopravní značky bývají umístěny vedle silnice nebo nad ní v dohledové vzdálenosti, vodorovné se umisťují přímo na povrch vozovky.

Svislé dopravní značky

Svislé dopravní značky mohou být stálé, dočasné nebo proměnlivé a umisťují se na sloupky, budovy či jiné konstrukce, které jsou pevně spojené se zemí nebo přemístitelné podle typu. Svislé dopravní se dělí na tyto podkategorie:

Výstražné značky

Výstražné dopravní značky jsou dvojího typu. Základní design výstražných značek je tvořen červeným trojúhelníkem s podstavou v dolní úrovni s bílým vnitřním polem, v němž je piktogram výstrahy, nebo disponují speciálním tvarem návěstní desky či výstražného kříže dodržujících základní barevnost značky. Zpravidla upozorňují na nebezpečí, které může v následujícím úseku cesty nastat a nabádají řidiče k větší ostražitosti a přizpůsobení stylu jízdy.

Značky upravující přednost

Tyto značky jsou speciálně tvarované a míru nebezpeční v následujícím úseku specifikují barevnými kombinacemi. Patří mezi ně křižovatka s vedlejší pozemní komunikací (vzhled řešen jako u výstražných značek), hlavní komunikace a její konec (bílý kosočtverec se žlutým polem), přednost v jízdě (červený trojúhelník s bílým polem s podstavou v horní úrovni, mohou být doplněny doplňkovými tabulkami), stůj (bílý osmiúhelník s červeným polem) či značky přednosti v jízdě.

Zákazové značky

Zákazové značky informují o zákazu nebo omezení pro konkrétní komunikaci, zpravidla mají vzhled červeného kruhu s bílým polem, v němž je piktogram určující, co je v daném úseku zakázáno (resp. jakému typu vozidel je na daný úsek zakázán vjezd) nebo jakou maximální rychlost by měl řidič v tomto úseku jet. Zákazová značka obvykle platí pouze do úseku končícího nejbližší křižovatkou, výjimkou je ukončení zákazu značkou konec zákazu, která má vzhled bílého pole se 4 šikmými tenkými pruhy.

Příkazové značky

Značky příkazové navádějí řidiče ke specifickému chování, které je na daném úseku vymezeného těmito značkami, vyžadováno. Jsou kruhové s modrým polem a bílým piktogramem nebo textem, který upozorňuje na specifický požadavek, který musí být v tomto úseku splněn; jedná se například o značky přikazující směr, nejnižší povolenou rychlost, vymezující typ vozidla, které smí danou komunikaci využívat, nebo použití konkrétního vybavení. Úsek může být ukončen značkou konce platnosti, která obsahuje stejný piktogram jak daná příkazová značka s červeným pruhem.

Informační značky

Tyto značky mají obvykle vzhled čtverce nebo obdélníku s piktogramem či nápisem, který upozorňuje na změny v typu komunikace nebo obsahuje sídelní názvy apod.; informační značky se dále dělí na:

  • zónové – označující komunikace se speciálními pravidly pro jízdu (dálnice, silnice pro motorová vozidla, pěší zóna, obytná zóna apod.) či místní názvy, převážná většina má tvar bílého obdélníku s černým nebo barevným piktogramem či nápisem
  • provozní – mají obvykle tvar čtverce nebo obdélníku s modrým polem a bílým piktogramem, informují řidiče zvláštních podmínkách na silnici, nerovnostech, přejezdech, parkovištích, či doporučují rychlost nebo určují směr jízdy
  • směrové – udávají typ komunikace a cíl, do kterého vede – zpravidla se jedná o obdélníkovou tabulku s názvem obce (případně počtem zbývajících kilometrů), která je vyvedená se zeleným polem (dálnice), modrým polem (silnice pro motorová vozidla) či bílým polem (nižší třídy dopravních komunikací), a dále například také žlutým polem (cyklistické stezky); kromě těchto se mezi směrové značky řadí také místní názvy ulic a rozcestníky
  • jiné – mají obvykle tvar modrého obdélníku s bílým vnitřním polem a černým piktogramem nebo nápisem informujícím o nejbližších pozemních stanovištích speciálního zájmu, jako jsou zastávky veřejné dopravy, čerpací stanice, ubytování, občerstvení apod.

Dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky zpřesňují význam nadřazené značky, pod níž jsou umístěny. Mají podobu bílého obdélníku s černým piktogramem nebo nápisem, který může určovat počet, druh vozidla, směr či podmínky pro které je nadřazená značka platná.

Vodorovné dopravní značky

Vodorovné dopravní značky bývají vyznačeny přímo na povrchu dopravní komunikace. Obdobně jako svislé dopravní značení, i vodorovné může být stálé (vyvedené nátěrem zpravidla bílé barvy nebo barvy se speciálním významem), dočasné (vytvořené obvykle odstranitelnou žlutou nebo oranžovou páskou), anebo zneplatňující stálé značení (přeškrtnutí značení žlutou nebo oranžovou páskou). Vodorovné dopravní značky se dělí na tyto podkategorie:

Podélné čáry

Podélné čáry jsou rovnoběžné s tvarem pozemní komunikace a mají bílou barvu. Toto vodorovné značení může být tvořeno jednou nebo více souvislými či přerušovanými čárami a používají se k oddělení jízdních pruhů a vyznačení povolení k předjíždění, nebo k navádění řidiče (vodicí čára)

Příčné čáry

Příčné čáry jsou vyvedeny v bílé barvě kolmo na čáry vodorovné, obvykle pouze v jednom směru jízdy. Označují buď místo pro přecházení chodců nebo konec či začátek úseku (křižovatky). Příčné čáry mohou být doplněny symboly, které jsou ekvivalentem svislého značení a mají stejný význam.

Šipky

Šipky se umisťují do středu pruhu po směru jízdy (případně k jeho okraji, jedná-li se o předběžné šipky). Šipky mají bílou barvou a udávají směr či řazení v navazujících pruzích.

Označení stání a parkovišť

Toto vodorovné značení je rovněž realizováno převážně v bílé barvě (není-li místní vyhláškou upraveno jinak) a vymezují maximální plochu parkovacího místa na okraji pozemní komunikace, řazení či povolení k zastavení a stání běžných motorových vozidel. Speciální označení má omezené stání, které je vyvedeno v modré barvě.

Označení zastávek a zákazů stání a zastavení

Zastávky veřejné dopravy i zákazy stání a zastavení jsou označovány klikatými či zkříženými čárami, ale také podélnými čárami plnými či přerušovanými ve žluté barvě (zastávky mohou využívat také barvu bílou a nápisů označujících typ dopravního prostředku včetně TAXI). Toto vodorovné značení upozorňuje na místa, kde běžná motorová vozidla nesmí stát, zastavení je povoleno pouze ve vymezených případech.

Ostatní vodorovné dopravní značky

Vodorovné značení může nabývat také speciálních podob, jako jsou nápisy ve vozovce, příčné trojúhelníky speciální tvary, případně barevné výstrahy. Běžné ostatní vodorovné dopravní značky jsou vyvedeny v bílé barvě a označují například speciální pruh pro cyklisty či veřejnou dopravu, úseky na silnici, na které není povoleno vjíždět, či optické pomůcky jako bezpečný odstup či psychologická brzda.