Rubriky
Nezařazené

Řidičská oprávnění

Získání řidičského oprávnění se řídí definovaným procesem, jehož jednotlivé kroky jsou dány příslušnou legislativou. Ta rozeznává 6 základních skupin dle typu motorového vozidla, k jehož řízení je držitel na základě tohoto oprávnění způsobilý.

Každá z těchto skupin disponuje vlastními požadavky a minimální věkovou hranicí, po jejímž dosažení smí být žadateli oprávnění po splnění všech zákonných povinností vydáno. Platnost řidičského oprávnění je časově omezená a je nutné jej pravidelně obnovovat, ve vyšším věku se pak periodicita obnovení krátí a je podmíněna zdravotním stavem řidiče.

Podrobné informace o skupinách a charakteristika procesu podání žádosti o nový řidičský průkaz či jeho obnovení jsou uvedeny v následujícím textu.

Skupiny řidičského průkazu

Ovládání motorového vozidla je specifickou činností a jeho náročnost se odvíjí zejména od složitosti zařízení a počtu pasažérů či velikosti nákladu, které jím lze převážet, jež ovlivňují především jeho manévrovatelnost. Z tohoto důvodu jsou rozlišovány skupiny řidičských oprávnění, na které navazují také konkrétní požadavky pro jejich získání. Ty jsou přehledně uvedeny v tabulce níže.

Skupina Charakteristika Požadavky
AM §   dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla

§   rychlost do 45 km/h

§   objem motoru do 50 ccm (spalovací)

§   výkon motoru do 4 kW (spalovací a zážehové)

§   tří- a čtyřkolová s hmotností do 350 kg

§  věková hranice 15 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  alternativně řidičský průkaz kterékoliv vyšší skupiny kromě T

A1 §   lehké motocykly (i s postranním vozíkem), tříkolová a čtyřkolová vozidla

§   objem motoru do 125 ccm (spalovací)

§   výkon motoru do 15 kW

§   u čtyřkolových do hmotnosti do 400 kg

§  věková hranice 16 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

A2 §   motocykly (i s postranním vozíkem)

§   výkon motoru do 35 kW

§   neupravené

§  věková hranice 18 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platný také pro A1

A §   motocykly (i s postranním vozíkem)

§   tříkolová vozidla s výkonem vyšším než 15 kW

§   čtyřkolová vozidla s výkonem motoru do 15 kW a hmotností do 400 kg

§  věková hranice 24 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platný také pro A1 a A2

B §   motorová vozidla

§   maximální hmotnost 3,5 t

§   maximálně 8 míst pro pasažéry

§   s přípojným vozíkem do 750 kg

§  věková hranice 18 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platný také pro A1 s automatickou převodovkou a B1

§  po dosažení 21 let platí také pro tříkolová vozidla A

B1 §   čtyřkolová vozidla

§   výkon motoru do 15 kW

§   hmotnost do 400 kg nebo 550 kg (pokud jsou určeny k přepravě zboží)

§   tříkolová vozidla s výkonem motoru do 15 kW

§  věková hranice 17 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platný také pro tříkolová vozidla z A1

B+E §   jízdní souprava – motorové vozidlo skupiny B + přípojné vozidlo

§   přípojné vozidlo o celkové hmotnosti více než 750 kg

§   celková hmotnost soupravy vyšší než 3,5 t

§  žadatel je držitelem řidičského oprávnění sk. B

§  věková hranice 18 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

C1 §   hmotnost 3,5 – 7,5 t (s výjimkou traktorů)

§   maximálně 8 míst pro pasažéry

§   přípojné vozidlo do 750 kg

§  žadatel je držitelem řidičského oprávnění sk. B

§  věková hranice 18 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

C1+E §   jízdní souprava – motorové vozidlo C1 + přípojné vozidlo o hmotnosti do 750 kg

§   jízdní souprava – motorové vozidlo B + přípojné vozidlo do hmotnosti 3,5 t

§  žadatel je držitelem řidičského oprávnění sk. C1

§  věková hranice 18 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platí také pro skupinu B+E

C §   hmotnost více než 7,5 tuny

§   maximálně 8 míst pro pasažéry

§   přípojné vozidlo do hmotnosti 750 kg

§  žadatel je držitelem řidičského oprávnění sk. B

§  věková hranice 21 let (nebo 18 let s průkazem profesní způsobilosti)

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platí také pro skupinu C1

C+E §   jízdní souprava – motorové vozidlo C + přípojné vozidlo §  žadatel je držitelem řidičského oprávnění sk. C

§  věková hranice 21 let (nebo 18 let s průkazem profesní způsobilosti)

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platí také pro skupinu B+E a C1+E

§  v kombinaci s řidičským oprávněním pro sk. D je platný také pro D+E

D1 §   mikrobus – pro přepravu 8-16 pasažérů

§   přípojné vozidlo do 750 kg

§  žadatel je držitelem řidičského oprávnění sk. B

§  věková hranice 21 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

D1+E §   jízdní souprava – motorové vozidlo D1 + přípojné vozidlo §  žadatel je držitelem řidičského oprávnění sk. D1

§  věková hranice 21 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platí také pro skupinu B+E

D §   autobusy – vozidla pro více než 8 pasažérů nespadající do D1

§   s přípojným vozidlem do 750 kg

§   s řidičským oprávněním pro drážní vozidla také pro řízení trolejbusů

§  žadatel je držitelem řidičského oprávnění sk. B

§  věková hranice 24 let (nebo 21 let s průkazem profesní způsobilosti)

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platí také pro sk. D1

D+E §   jízdní souprava – motorové vozidlo D + přípojné vozidlo §  žadatel je držitelem řidičského oprávnění sk. D

§  věková hranice 24 let (nebo 23 let s průkazem profesní způsobilosti)

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

§  platí také pro sk. D1+E a B+E

T §   traktory a pracovní stroje

§   s přípojným vozidlem

§  věková hranice 17 let

§  splnění teoretického testy a praktické zkoušky

Řidičský průkaz skupiny E nelze získat samostatně, jedná se o oprávnění připojit přípojné vozidlo o definovaných parametrech k vozidlům skupin B, C1, C, D1 a D. U všech skupiny je nutné realizovat teoretické a praktické zkoušky, není-li získání oprávnění automaticky udělováno s některou z vyšších skupin.

Platnost řidičského průkazu

Řidičský průkaz má platnost 10 let od jeho vydání, pokud se blíží datum konce platnosti, je nutné zažádat o jeho výměnu. Žádost o výměnu lze podat nejdříve tři měsíce před datem ukončení platnosti. Pro aktivní řidiče je důležitý také termín pro zpracování žádosti, která se podává na kterýkoliv úřad s rozšířenou působností (tzn. není potřeba žádat o vydání oprávnění v místě bydliště), že lhůta pro zpracování žádosti může činit až 20 dnů, takže je dobré o výměnu žádat s dostatečným předstihem. Při řízení vozidla bez platného řidičského průkazu hrozí poměrně vysoké pokuty.

Platnost průkazů pro řidiče seniory

S věkem vyšším než 50 resp. 65 let je nutné s platným řidičským průkazem předkládat také potvrzení o řidičské způsobilosti. U profesionálních řidičů skupin C1, C, D1 a D, ale také u řidičů používajících vozidla těchto skupin pro soukromé účely, je nutné absolvovat pravidelné zdravotní prohlídky každé dva roky do dosažení věku 50 let. Po překročení této hranice jsou zdravotní prohlídky nařízeny již jednou ročně. Obdobně je to také u ostatních skupin ovšem s vyšší věkovou hranicí 65 let – v tomto věku je nutné absolvovat první zdravotní prohlídku, další v 68 letech a následně každé dva roky. Při zdravotní prohlídce vydává ošetřující lékař potvrzení, že je řidič způsobilý k řízení motorového vozidla konkrétní skupiny a není hrozbou pro sebe ani ostatní řidiče. V případě, že je zákonem požadováno toto potvrzení a řidič není schopen se jím prokázat při běžné kontrole nebo přestupku či způsobené dopravní nehodě, může mu být udělená poměrně vysoká pokuta.

Posudek zdravotní způsobilosti u řidičů neseniorů

Posudek zdravotní způsobilosti je nutné předkládat také v případě, že došlo ke změně zdravotního stavu. Veškeré změny ve schopnost řidiče je nutné mít zaznamenány v řidičském průkazu, a to jak v případě zlepšení (např. operace očí), tak v případě zhoršení. Se změnou zdravotního stavu se obvykle také vyměňuje řidičský průkaz.

Žádost o vydání či výměnu řidičského průkazu

Žádosti o vydání či výměnu řidičského průkazu jsou realizovány stejným procesem. Obě vyžadují osobní dostavení se na některý z úřadů s rozšířenou působností s požadovanými doklady, kterými jsou:

  • žádost o vydání řidičského oprávnění (vydává úřad)
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), doklady o trvalém bydlišti (i cizinců)
  • posudek zdravotní způsobilosti (v případě udělení řidičského oprávnění)
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel příslušné skupiny (v případě udělení řidičského oprávnění)
  • čestné prohlášení, že žadatel není držitelem řidičského oprávnění v jiném členském státě, nebo mu nebyl uložen zákaz řízení v České republice ani v jiném členském státě EU, a další doklady (v případě udělení řidičského oprávnění)
  • řidičský průkaz s končící platností (v případě výměny)

Některé úřady dále vyžadují aktuální fotografii v definovaném formátu, která bude na doklad převedena.

Přijetí a vyřízení žádosti

Formulář žádosti o vydání řidičského oprávnění je k dispozici na příslušném úřadě, kde jej také žadatel vyplní a s ostatními doklady odevzdá. Podání je nutné realizovat osobně, u nezletilých žadatelů musí být při podání žádosti přítomen také zákonný zástupce. S podáním žádosti je nutné zaplatit správní poplatek, následně běží 15-20denní lhůta pro vyřízení žádosti, kterou lze za příplatek zkrátit na expresní 5denní lhůtu. Řidičský průkaz si následně musí žadatel opět vyzvednout osobně, u nezletilých žadatelů opět za přítomnosti zákonného zástupce.