Rubriky
Nezařazené

Testy do autoškoly

Zákonnou podmínkou pro získání řidičského oprávnění je prokázání odborné způsobilosti v teoretické i praktické oblasti, které si uchazeči osvojují během výuky v autoškole i samostudiem. Před udělením povolení k žádosti o řidičské oprávnění tak musí uchazeč vypracovat teoretické testy s daným minimem správných odpovědí pro úspěšné splnění, a dále absolvovat cvičnou jízdu, kterou hodnotí místně příslušný komisař.

Testy jsou plošně standardizované a všechny autoškoly využívají stejnou sadu otázek i postupy pro praktické zkušební jízdy.

Jak probíhá testování v autoškole

K teoretickým testům přistupuje uchazeč o řidičské oprávnění po splnění všech výukových požadavků. Jedná se o součást jednoho zkušebního setu, do kterého kromě teorie patří také praktická zkouška z kontroly a řízení vozidla vybraného typu (skupiny řidičského průkazu). Testy jsou řešeny prostřednictvím platformy Ministerstva dopravy a u každé zkoušky se generuje individuální série 25 otázek, která pokrývá všechny teoretické okruhy.

Oblasti teoretických znalostí testů pro uchazeče o řidičské oprávnění

Teoretické testy jsou náhodně sestavovány do testovacího setu ze souboru otázek schválených Ministerstvem dopravy – znění otázek je pravidelně upravováno dle aktuálních předpisů – a skládá se z následujících okruhů:

 • aktuální znění zákona o provozu na pozemních komunikacích:
  • terminologie a povinnosti účastníků silničního provozu
  • aspekty jízdy vozidlem
  • ostatní ustanovení
 • dopravní značky – vzhled a význam
 • zásady bezpečné jízdy
 • podmínky provozu vozidel
 • řešení dopravních situací
 • zdravotnická příprava
 • předpisy související s provozem na dopravních komunikacích

Sady testů se liší s ohledem na skupinu řidičského oprávnění, pro kterou je test vykonáván.

Hodnocení testů v autoškole

Jak již bylo zmíněno, každý test je generován individuálně a tvoří ho sada 25 otázek, které pokrývají všechny teoretické oblasti, které by měl uchazeč o řidičské oprávnění pro správné pochopení a řešení situací v silničním provozu znát. Sada otázek pro jednotlivé testy pro skupinu B je vždy koncipována takto:

 • 14 otázek zaměřených na oblast zákona o provozu na dopravních komunikacích, z nichž 4 jsou orientovány na zásady bezpečné jízdy a ovládání automobilu; za každou správně zodpovězenou otázku lze získat 2 body
 • 3 otázky na dopravní značky, signalizaci, značení vozidel a další informační prostředky využívané v silničním provozu; za každou správně zodpovězenou otázku lze získat 1 bod
 • 3 otázky na řešení dopravních situací – obvykle obrázkové zahrnující situaci na křižovatce; za každou správně zodpovězenou otázku lze získat 4 body
 • 2 otázky na předpisy o podmínkách provozu vozidel (aquaplanning, smyk apod.); za každou správně zodpovězenou otázku lze získat 1 bod
 • 2 otázky na související předpisy (podmínky pro získání řidičského oprávnění apod.); za každou správně zodpovězenou otázku lze získat 2 body
 • 1 otázka ze zdravotnické přípravy za 1 bod

Maximální počet bodů, které lze v testu získat činí 50. Minimum pro úspěšné splnění testu je 43 bodů. V testech je vždy pouze 1 správná odpověď.

Příprava na teoretické testy pro získání řidičského oprávnění

Rozsah teoretické výuky v autoškole je časově závislý především na typu řidičského oprávnění, o který uchazeč žádá. Nejčastěji se jedná o řidičská oprávnění skupin A a B, kde celkový rozsah teoretické výuky činí 9 nebo 11 hodin a zaměřuje se na všechny zmíněné oblasti. Jedna hodina trvá 45 minut a obvykle se do rozvrhu vejde jen to nejdůležitější, takže pro úspěšné splnění požadavků zkoušky je nesmírně důležité samostudium.

Obsah výuky v autoškole

Jednotlivé výukové hodiny jsou orientovány na hlavní problematiku konkrétní oblasti. U řidičského oprávnění skupiny A se výuka člení takto:

 • 4 vyučovací hodiny zaměřené na předpisy silničního provozu
 • 1 vyučovací hodina o údržbě a ovládání vozidla
 • 2 vyučovací hodiny s cílem seznámit uchazeče s aspekty řízení a bezpečné jízdy
 • 1 vyučovací hodina zdravotnické přípravy
 • 1 vyučovací hodina na opakování a prohlubování znalostí

U řidičského oprávnění skupiny B je výuka delší o 1 vyučovací hodinu v oblasti předpisů silničního provozu a v oblasti řízení a bezpečné jízdy. Pokud je žadatelem osoba, která je již nějakou dobu držitelem některého z typů řidičského oprávnění, je možné výuku na základě speciálních podmínek zkrátit.

Teoretickou výuku lze nahradit tzv. individuálním studijním plánem, který je založen výhradně na samostudiu.

V případě této možnosti by měl uchazeč do autoškoly docházet pouze na konzultace teoretických oblastí a v rámci výuky se zaměřovat jenom na praktickou výuku.

Samostatná příprava na teoretické zkoušky

Samostudium je velmi důležitou součástí přípravy na teoretické zkoušky, ale také na praktickou výuku. Před zahájením tréninkových jízd by již uchazeč o řidičské oprávnění měl mít přehled o pravidlech silničního provozu, značení a signalizaci či procesech a postupech při řízení vozidla.

Přestože sestava otázek jasně definuje, které oblasti jsou považovány za důležité, je nezbytné mít alespoň minimální pojem o těch hodnocených nižším skóre. Primárně je důležité pochopit logiku silničního provozu, kterou uchazeč aplikuje u nejtěžších otázek, jimiž jsou bezesporu řešení složitějších dopravních situací, tedy tzv. křižovatky.

Ideálním způsobem, jak si osvojit veškeré potřebné znalosti, je po prostudování podkladových materiálů přejít ke zkušebním testům, které na svých stránkách nabízí přímo Ministerstvo dopravy. Chystáte-li se v blízké době na zkoušku, je tento zdroj nejdůvěryhodnější, jelikož obsahuje všechny aktuální testovací sady. Otázky je možné procházet v jednotlivých okruzích a pochopit jejich principy.

Typy otázek v testovacích sadách i zkušebních testech

Pokud si chcete vyzkoušet, jak byste při testech uspěli, není nic jednoduššího než si nechat vygenerovat cvičnou zkoušku přímo na stránkách Ministerstva dopravy.

Vygenerovaný test je členěn dle daného schématu a se stejným časovým limitem, který je pro jeho splnění a odeslání potřeba, tzn. 30 minut. Test lze neustále opakovat, po zvolení se vygeneruje vždy nová sada.

Podmínky pro splnění teoretické zkoušky a její opakování

K teoretické zkoušce se přistupuje vždy před zahájením praktických jízd, obvykle obě uchazeči skládají v jeden den. Pokud v teoretické zkoušce neuspějete, nejste zpravidla dále připuštěni ke zkoušce praktické.

Zkouška se aktuálně skládá v elektronické podobě a její výsledky jsou vždy zaslány obratem po odeslání testu. Podmínky pro splnění zkoušky jsou následující:

 • uchazeč vyplnil test v daném časovém limitu (30 minut)
 • uchazeč dosáhl minimální hranice 43 bodů z 50

Jakmile tyto podmínky splníte, je teoretická část zkoušky hodnocena prospěl. V případě, že nedosáhnete požadovaného počtu bodů, je nutné pro získání řidičského oprávnění zkoušku opakovat.

Bez splnění teoretické části nelze dále pokračovat v praktické jízdě, pokud ovšem neuspějete v této, teoretické testy již není potřeba plnit znovu.

Zkoušku lze opakovat nejdříve 5 dnů po neúspěšném pokusu. Počet opakování zkoušky není zpravidla omezen, každý další pokus je ovšem zpoplatněn (sazba je nižší než opakování jízd a pohybuje se kolem 100 Kč).

Zkoušku je nutné ovšem splnit do 6 měsíců od první zkoušky, v opačném případě musí před připuštěním k opravné zkoušce uchazeč projít opětovně celou výukou znovu.